BOSU 1'

Michelle Hales zaprasza nas na trening z BOSU.

BOSU 3'

BodyFit By Amy zaprasza nas na trening z BOSU.

BOSU 5'

Eye See Digital zaprasza nas na trening z BOSU.

BOSU 2'

Roland Nahapetian zaprasza nas na trening z BOSU.

BOSU 4'

GymRa zaprasza nas na trening z BOSU.

BOSU 6'

Criticalbench zaprasza nas na trening z BOSU.