O Programie

Lekka atletyka w najprostszej formie sprawia przyjemność, daje ogromną satysfakcję. Jest jedną z najciekawszych form ruchu realizowaną m.in. w naturalnym środowisku, w bliskim kontakcie z przyrodą. Uczy samodzielności i pewności siebie poprzez konsekwencje podejmowanych przez siebie decyzji w trakcie treningu. Hartuje nasze ciało, nasz organizm staje się bardziej wydolny, a umysł pracuje efektywniej. Łatwiej poradzimy sobie w nieznanym terenie, wyobrazimy sobie przestrzeń, szybciej się koncentrujemy.

To także rywalizacja z rówieśnikami która może zaspokoić ambicje stawania się coraz bardziej doskonałymi — szybszymi, mądrzejszymi, bardziej wytrzymałymi, sprawniejszymi.

Nasze doświadczenie pokazuje, że systematyczne uczestniczenie w zajęciach sportowych sprawia, iż nabywa się prosportowych nawyków spędzania wolnego czasu. Dowodem na to są całe rodziny uczestniczące w aktywnym wspólnym spędzaniu czasu. Ta aktywność z czasem staje się dla nas niezbędna, a kontakt z innymi ludźmi i przyrodą wartością nadrzędną.

Celem „Lekkoatletyka dla każdego” jest upowszechnianie sportu, pobudzenie do aktywności fizycznej młodzieży nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale także w czasie wolnym. Popularność „Królowej Sportu” w Polsce i nowatorskie podejście do procesu szkoleniowego, dają nadzieję na sukces. Projekt powstał również po to, by przez ciągłość i dynamikę zajęć propagować zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży. Tym bardziej, że lekka atletyka to sport gwarantujący harmonijny rozwój dziecka.

Program ma przyczyniać się do zrównywania szans rozwoju sportowego młodzieży różnych środowisk. Jednocześnie wspierać działania miejscowych społeczności, tak by jeszcze lepiej wykorzystywać, często bardzo nowoczesne, obiekty sportowe, jakie są dostępne w wielu miejscowościach.

Dzięki stworzeniu szerokiej oferty na upowszechnianie lekkiej atletyki możliwe jest wdrożenie systemu wyszukiwania talentów i obejmowania ich opieką.

Projekt „Lekkoatletyka dla każdego” obejmuje również budowanie kadry szkoleniowej. Cykle kursów, konferencje i szkolenia z wybitnymi trenerami, w tym selekcjonerami kadry narodowej, materiały dydaktyczne, bezpłatny dostęp do interaktywnej platformy tematycznej, wsparcie merytoryczne koordynatorów projektu dają szansę na rozwój profesjonalnego środowiska trenerów młodzieżowych na niespotykaną wcześniej skalę.

Promocja i upowszechnianie „Królowej sportu” ma też wspierać rekrutację do grup uczestniczących w projekcie. Działania promocyjne, takie jak prowadzenie lekcji pokazowych, czy organizacja specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego, nie tylko wspomagają szkołę w pozyskiwaniu uczniów, ale też podnoszą jej atrakcyjność na tle innych szkół.

Program realizowany jest w celu:
1. Wzrostu aktywności ruchowej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży – rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
2. Popularyzacji lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży.
3. Edukacji dzieci i młodzieży poprzez udział w nowatorskim programie o lekkiej atletyce – organizacja wspólnych zajęć i spotkań ze znanymi sportowcami (olimpijczykami, medalistami mistrzostw Świata i Europy).
4. Zapoznania uczestników programu z poszczególnymi konkurencjami lekkoatletycznymi – techniką, metodyką i taktyką rywalizacji sportowej. Poznawczym celem jest wzrost wiedzy o lekkiej atletyce, przybliżenie jej wszechstronności oraz poprawa umiejętności ruchowych wśród dzieci i młodzieży.
5. Podnoszenia poziomu wiedzy o zdrowotnym wpływie uprawiania Lekkiej Atletyki poprzez udział dzieci i młodzieży w programie.
6. Podnoszenia poziomu zdrowotnego dzieci i młodzieży poprzez ich udział w kierowanych zajęciach lekkoatletycznych.
7. Wzrostu świadomości rodzica w zakresie pozytywnego wpływu aktywności ruchowej na prawidłowy rozwój osobowy dziecka.
8. Wyzwalania pozytywnych cech wolicjonalnych wśród uczestników.
9. Nauki szacunku dla „przeciwnika”, który jest nieodzownym elementem współzawodnictwa sportowego.
10. Zakorzenienia w uczestnikach zasad fair-play w ramach rywalizacji sportowej oraz w życiu codziennym.
11. Przeciwdziałania patologiom społecznym, m.in.: agresji fizycznej i psychicznej.
12. Zaangażowania rodziców we wzmacnianie więzi rodzicielskich poprzez realizację wspólnych zainteresowań.
13. Zachęcenia jak największej ilości dzieci i młodzieży do udziału w programie.
14. Poszukiwania najzdolniejszych uczestników, którzy w przyszłości mogą reprezentować Polskę na najważniejszych imprezach światowych.

Celem praktycznym (aplikacyjnym) jest:
 propagowanie rozwiązań programowych, które zastosowane będą na zajęciach lekkoatletycznych, w tym:
• sposobu zachęcenia dzieci i młodzieży do udziału w programie,
• zastosowanie koncepcji edukacji i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży na etapie szkolenia wszechstronnego, realizowanej przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową (realizacja zgodnie z programem),
• sposób zbierania i dokumentowania obciążeń treningowych na zajęciach
 propagowanie wybranych testów do oceny zdolności motorycznych.